කිසිම සතෙක් කවදාවත් දැකල නැති විදියේ අරුම පුදුම දෙයක් කැලෑවෙ තිබිල හමුවුණා.

ඒක මුලින්ම දැක්කේ නිර්භිත වලස් රාළ.

කැලෑවේ ඉන්න කිසිම සතෙක් දැනගෙන හිටියෙ නෑ මේ අපූරු දේ මිනිහෙකුගෙ සපත්තුවක් කියල .

කවදාවත් මනුස්යෙක් මේ කැලෑවට ඇවිත් නෑ.

ඒ වගේම කැලෑවේ කිසිම සතෙක් කවදාවත් මනුසසයෙක් දැකල තිබුණෙත් නෑ.

එහෙම වුනත් කැලෑවෙ සපත්තුවක් තිබුණා.

Write a review

Login

Related Products

Sameepa Aganthukaya - සමීප ආගන්තුකයා

Sameepa Aganthukaya - සමීප ආගන්තුකයා

චිත්‍රා සෙමින් මගේ අතක් අල්ලා ගත්තාය. අනතුරුව ඒ අත ඇගේ බෙල්ල වටා ඔතාගෙන මා ගාවට තුරුල් වූවාය. ඇයට ජී..

Rs. 270.00

Kala Kolla Saha Sudu Waddo - කැලෑ කොල්ලා සහ සුදු වැද්දෝ

Kala Kolla Saha Sudu Waddo - කැලෑ කොල්ලා සහ සුදු වැද්දෝ

‘ඔස්ටේරේලියාව බලා ගමන් කරමින් තිබුණු ගුවන් යානයේ ඒ වෙලාවේ හිටියේ මාරි සහ ඇගේ මල්ලී පීටර් පමණයි. මාරි..

Rs. 250.00