GURU.LK

A/L Accounting

A/L Accounting

"අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය ..

Rs. 1,350.00 Rs. 1,500.00

A/L Bio Full Pack

A/L Bio Full Pack

"අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය ..

Rs. 3,150.00 Rs. 3,500.00

A/L Biology

A/L Biology

"අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය ..

Rs. 1,350.00 Rs. 1,500.00

A/L Business Studies

A/L Business Studies

"අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය ..

Rs. 1,350.00 Rs. 1,500.00

A/L Chemistry

A/L Chemistry

"අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය ..

Rs. 1,350.00 Rs. 1,500.00

A/L Combined Maths

A/L Combined Maths

"අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය ..

Rs. 1,350.00 Rs. 1,500.00

A/L Combined Maths Full Pack

A/L Combined Maths Full Pack

"අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය ..

Rs. 3,150.00 Rs. 3,500.00

A/L Commerce Full Pack

A/L Commerce Full Pack

"අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය ..

Rs. 3,150.00 Rs. 3,500.00

A/L Economics

A/L Economics

"අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය ..

Rs. 1,350.00 Rs. 1,500.00

A/L Physics

A/L Physics

"අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය ..

Rs. 1,350.00 Rs. 1,500.00

Grade 10 English

Grade 10 English

"අ.පො.ස (සා.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධී..

Rs. 1,350.00 Rs. 1,500.00

Grade 10 Full Pack

Grade 10 Full Pack

"අ.පො.ස (සා.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධී..

Rs. 3,150.00 Rs. 3,500.00

Grade 10 Maths

Grade 10 Maths

"අ.පො.ස (සා.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධී..

Rs. 1,350.00 Rs. 1,500.00

Grade 10 Science

Grade 10 Science

"අ.පො.ස (සා.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධී..

Rs. 1,350.00 Rs. 1,500.00

Grade 11 English Revision

Grade 11 English Revision

"අ.පො.ස (සා.පෙළ) විෂය නිර්දේශයට අනුකුලව ප්‍රවීණ කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මණ්ඩලයක අධී..

Rs. 899.10 Rs. 999.00

Showing 1 to 15 of 19 (2 Pages)