පරිවර්තන කවි

Diye Andunu Ru - දියේ ඇඳුණු රූ

Diye Andunu Ru - දියේ ඇඳුණු රූ

ලෝ ප්‍රකට හයිකු කාව්‍ය ඔස්සේ ජීවිතය විග්‍රහ කිරීමකි...

In Stock

Rs. 135.00 Rs. 150.00

Gini Wadunu Sithaka Kavi - ගිනි වැදුණු සිතක කවි

Gini Wadunu Sithaka Kavi - ගිනි වැදුණු සිතක කවි

සටනට එළැඹි සිත කාලයේ ගංතෙර අසල ශේෂව තිබේ දිවියක් දිරාපත් වූ අඛණ්ඩව පහර දෙන ගෝනුස්සන් ලෙස රුදුරු කැළඹ..

In Stock

Rs. 125.00

Kaveri - කාවේරි

Kaveri - කාවේරි

"දකුණු අප්‍රිකාවේ  දෙමළ තරුණියක මුහුණ දෙන විවධ අත්දැකීම් පදනම් කරගත් සමකාලින දෙමළ සාහිත්‍යයේ වි..

In Stock

Rs. 360.00 Rs. 400.00

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)